Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Ja,
ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom CASPRO s.r.o. dostupné v sieti Internet z internetovej adresy www.caspro.sk
týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je: Spoločnosť CASPRO s.r.o., IČO: 36217662, so sídlom Podnikateľská 5, Košice (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre prevádzkovateľa spracované:

  • prevádzkovateľom;
  • akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;
  • akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre.

  • zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;
  • marketingové účely;
  • poskytovanie osobných údajov tretím osobám;
  • zaradenie osobných údajov do databázy;
  • sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

  • atomatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
  • v písomnej podobe;

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
Súhlas je poskytnutý zakliknutím tlačitka SÚHLASIM s poskytnutím osobných údajov v užívateľskom rozhraní vyššie popísanej internetovej aplikácie.